Жить помогая!!!
Частные
namePrice (Dram)Date
Ани Петросян400002018-07-27
Анна Арутюнян2000002018-07-24
Армине Бибилян200002018-07-16
Шаке Мелконян200002018-06-07
Армине Бибилян200002018-06-04
Татевик Гаранян1000002018-05-30
Армине Тадевосян200002018-05-29
Ани Петросян120002018-05-16
Армине Бибилян200002018-05-15
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии279602.502018-05-04
Армине Бибилян200002018-04-09
Сирамарг Парзян50002018-04-04
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии285422.502018-02-26
Армине Бибилян200002018-02-23
Армине Тадевосян600002018-02-12
Армине Тадевосян800002018-01-17
Давид Нерсисян50$2017-12-29
Саркис Казарян1357262017-12-28
Армине Бибилян200002017-12-25
Анонимно50002017-12-20
Сирамарг Парзян50002017-12-13
Мариам Петросян50002017-12-12
Армине Бибилян200002017-11-27
Кнарик Аванесян160002017-11-13
Сирамарг Парзян50002017-11-06
Анонимно50002017-10-27
Армине Бибилян200002017-10-20
Шаге Мелконян600002017-10-11
Сирамарг Парзян50002017-10-06
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии2716002017-09-29
Мариам Петросян50002017-09-19
Армине Тадевосян800002017-09-06
Армине Бибилян200002017-08-14
Мариам Петросян50002017-07-21
Сирамарг Парзян50002017-07-18
Арно Мосикян100002017-07-12
Армине Бибилян200002017-07-10
Кнарик Аванесян40002017-07-10
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии2635972017-07-07
Анонимно1300002017-06-16
Мариам Петросян100002017-06-16
Армине Бибилян200002017-06-12
Сирамарг Парзян50002017-06-09
Кнарик Аванесян40002017-06-07
Кнарик Аванесян40002017-05-15
Армине Бибилян200002017-05-15
Армине Тадевосян800002017-05-11
Саркис Казарян1821712017-04-26
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии2536552017-04-25
Армине Бибилян200002017-04-12
Кнарик Аванесян120002017-04-11
Сирамарг Парзян50002017-03-29
Сирамарг Парзян50002017-02-27
Арменуи Карапетян300002017-02-15
Армине Тадевосян800002017-02-06
Армине Бибилян400002017-02-03
Сирамарг Парзян50002017-02-03
Сирамарг Парзян50002017-01-17
Арно Мосикян100002017-01-16
Армине Тадевосян800002017-01-09
Арно Мосикян100002016-11-17
Армине Бибилян200002016-11-15
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии250502.502016-11-11
Армине Бибилян200002016-10-11
Шаге Мелконян800002016-10-10
Армине Бибилян200002016-09-16
Армине Тадевосян800002016-09-08
Сирамарг Парзян100002016-09-01
Арно Мосикян250002016-08-10
Мариам Петросян100002016-08-09
Лиана Даниелян1000002016-08-08
Ани Антонян50002016-08-06
Армине Закарян10002016-08-05
Гайк Заргарян10002016-08-04
Армине Бибилян250002016-08-02
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии252442.502016-07-22
Гайк Антонян300002016-07-15
Гайк Заргарян10002016-07-13
Анна Арутюнян1480002016-07-12
Армине Бибилян200002016-07-11
Армине Закарян10002016-07-06
Сирамарг Парзян100002016-07-01
Шаге Мелконян800002016-06-15
Арно Мосикян200002016-06-13
Арно Мосикян200002016-06-13
Армине Закарян10002016-06-06
Гайк Заргарян10002016-06-02
Рубен Овумян500002016-05-26
Арно Мосикян200002016-05-18
Сирамарг Парзян100002016-05-11
Армине Закарян10002016-05-05
Армине Тадевосян800002016-05-05
Гайк Заргарян10002016-05-04
Армине Бибилян200002016-05-03
Анжела Аладжян300002016-04-26
Мариам Петросян100002016-04-26
Арно Мосикян200002016-04-18
Гайк Заргарян10002016-04-15
Армине Закарян10002016-04-05
Армине Бибилян500002016-04-05
Мариам Петросян100002016-04-02
Кнарик Аванесян20002016-03-22
Арно Мосикян200002016-03-16
Арно Мосикян200002016-03-16
Ани Антонян500002016-03-14
Сирамарг Парзян100002016-03-09
Армине Бибилян200002016-03-09
Гайк Заргарян10002016-03-09
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии316.80$2016-03-08
Армине Закарян10002016-03-05
Мери Дилбарян18002016-02-26
Лианна Даниелян1500002016-02-24
Арно Мосикян100002016-02-19
Сирамарг Парзян100002016-02-16
Армине Бибилян200002016-02-09
Кнарик Аванесян30002016-02-09
Шаге Мелконян800002016-02-08
Армине Закарян10002016-02-05
Гайк Заргарян10002016-02-03
Ани Антонян200002016-02-01
Гайк Заргарян10002016-01-21
Кнарик Аванесян30002016-01-19
Арно Мосикян250002016-01-18
Армине Тадевосян800002016-01-12
Армине Бибилян200002016-01-11
Армине Закарян10002015-12-31
Ани Антонян50002015-12-31
Лилит Антонян100002015-12-30
Сирамарг Парзян100002015-12-29
Айрапет Парзиан и Друзьяиз Австрии525$2015-12-29
Лиана Даниелян1000002015-12-23
Гайк Антонян200002015-12-22
Кнарик Аванесян30002015-12-17
Ани Антонян50002015-12-12
Мариам Петросян100002015-12-09
Гайк Заргарян10002015-12-07
Армине Закарян10002015-12-05
Армине Бибилян200002015-12-04
Сирамарг Парзян100002015-12-04
Гайк Антонян200002015-11-27
Гайк Заргарян10002015-11-12
Арно Мосикян200002015-11-12
Армине Бибилян200002015-11-06
Армине Закарян10002015-11-05
Сирамарг Парзян100002015-11-04
Арно Мосикян100002015-10-20
Гайк Антонян500002015-10-08
Шаге Мелконян800002015-10-07
Гайк Заргарян10002015-10-06
Армине Бибилян200002015-10-06
Армине Закарян10002015-10-05
Сирамарг Парзян100002015-10-02
Арно Мосикян100002015-09-24
Айрапет Парзиан и Друзьяиз Австрии534.67$2015-09-22
Гайк Заргарян10002015-09-15
Гайк Антонян500002015-09-11
Армине Бибилян200002015-09-07
Армине Тадевосян800002015-09-07
Армине Закарян10002015-09-05
Анонимно50002015-09-01
Мариам Петросян50002015-08-17
Арно Мосикян100002015-08-14
Гайк Заргарян10002015-08-12
Армине Бибилян200002015-08-08
Гаяне Гегамян100002015-08-08
Гоар Манукян220002015-08-06
Армине Закарян10002015-08-05
Лианна Даниелян1000002015-08-04
Гайк Антонян500002015-08-03
Анна Арутюнян1450002015-08-01
Айрапет Парзиан и Друзьяиз Австрии517.63$2015-07-21
Сирамарг Парзян100002015-07-21
Арно Мосикян100002015-07-16
Ованнес Бурманян60002015-07-10
Кнарик Аванесян40002015-07-09
Паруйр Амирджанян150002015-07-08
Гайк Заргарян10002015-07-08
Армине Бибилян200002015-07-07
Армине Закарян10002015-07-04
Айрапет Парзиан и Друзьяиз Австрии535.60$2015-07-01
Гайк Заргарян10002015-06-16
Анонимно50002015-06-15
Карине Аветисян1204802015-06-15
Армине Закарян10002015-06-05
Шаке Мелконян800002015-06-04
Армине Бибилян200002015-06-04
Мариам Петросян100002015-05-21
Арно Мосикян500002015-05-18
Гайк Заргарян10002015-05-15
Армине Тадевосян800002015-05-15
Армине Закарян10002015-05-05
Армине Бибилян200002015-05-05
Гаяне Ваганян1800$2015-05-04
Марине Тумаян450002015-04-29
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии519.10 $2015-04-27
Арно Мосикян100002015-04-16
Ани Антонян100002015-04-15
Гайк Заргарян10002015-04-14
Кнарик Аванесян20002015-04-11
Армине Закарян10002015-04-04
Армине Бибилян200002015-04-03
Мариам Петросян100002015-04-02
Лианна Даниелян1000002015-04-02
Анонимно50002015-03-23
Гайк Заргарян10002015-03-17
Айрапет Парзиан и Друзья из Австрии501.57$2015-03-16
Кнарик Аванесян20002015-03-12
Армине Бибилян200002015-03-10
Давид Арутюнян50002015-03-07
Армине Закарян10002015-03-05
Ованнес Бурманян40002015-03-02
Армине Бибилян200002015-02-27
Анжела Аладжян150002015-02-27
Арно Мосикян100002015-02-27
Гайк Заргарян10002015-02-18
Сирамарг Парзян100002015-02-15
Давид Давтян50002015-02-13
Саргис Саргсян500002015-02-12
Кнарик Аванесян20002015-02-11
Давид Арутюнян50002015-02-11
Асмик Айвазян50002015-02-11
Мария Тумасян600002015-02-07
Армине Закарян10002015-02-05
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии542.21$2015-02-04
Арно Мосикян100002015-02-04
Шаге Мелконян800002015-02-03
Давид Арутюнян50002015-01-30
Гайк Заргарян10002015-01-19
Мариам Петросян100002015-01-17
Рубен Овумян700002015-01-14
Армине Тадевосян800002015-01-14
Кнарик Аванесян20002015-01-13
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии564.82$2015-01-13
Анонимно30002015-01-12
Армине Бибилян250002015-01-12
Армине Закарян10002014-12-31
Армине Закарян10002014-12-31
Лианна Даниелян918002014-12-26
Арно Мосикян100002014-12-16
Ованнес Бурманян40002014-12-12
Гайк Заргарян10002014-12-11
Анжела Аладжян150002014-12-10
Армине Бибилян250002014-12-10
Кнарик Аванесян20002014-12-09
Армине Закарян10002014-12-05
Шаге Мелконян500002014-12-04
Ованнес Бурманян60002014-12-02
Давид Арутюнян50002014-12-02
Мариам Петросян100002014-11-22
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии600.59$2014-11-18
Арно Мосикян100002014-11-18
Сирамарг Парзян100002014-11-17
Гайк Заргарян10002014-11-17
Армине Бибилян200002014-11-12
Кнарик Аванесян20002014-11-11
Армине Закарян10002014-11-05
Давид Арутюнян50002014-11-05
Арно Мосикян100002014-10-20
Шаке Мелконян800002014-10-17
Армине Бибилян200002014-10-16
Гайк Заргарян10002014-10-15
Давид Арутюнян50002014-10-13
Кнарик Аванесян20002014-10-10
Сирамарг Парзян100002014-10-07
Армине Закарян10002014-10-04
Давид Айрапетян50002014-10-02
Армине Татеосян800002014-09-24
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии622.13$2014-09-18
Гайк Заргарян10002014-09-18
Кнарик Аванесян20002014-09-11
Армине Бибилян200002014-09-11
Ованнес Бурманян20002014-09-10
Армине Закарян10002014-09-05
Давид Арутюнян50002014-09-02
Марине Тумасян400002014-08-25
Мариам Петросян100002014-08-23
Давид Арутюнян50002014-08-20
Анонимно50002014-08-19
Гайк Заргарян10002014-08-19
Армине Бибилян200002014-08-19
Лиана Даниелян1000002014-08-19
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии643.15$2014-08-12
Кнарик Аванесян20002014-08-12
Арно Мосикян200002014-08-11
Ованнес Бурманян20002014-08-11
Армине Закарян10002014-08-05
Сирамарг Парзян100002014-07-17
Сирамарг Парзян100002014-07-17
"Мостик" СБНКО3492202014-07-15
Шушаник Заргарян10002014-07-11
Ованнес Бурманян20002014-07-10
Сирамарг Парзян50002014-07-08
Кнарик Аванесян30002014-07-08
Армине Бибилян200002014-07-07
Давид Арутюнян50002014-07-07
Армине Закарян10002014-07-04
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии657.12$2014-07-02
Армине Татеосян1000002014-06-26
Анна Арутюнян1260002014-06-20
Шушаник Заргарян10002014-06-17
Армине Бибилян250002014-06-16
Марине Тумасян600002014-06-12
Шаге Мелконян1000002014-06-11
Ованнес Бурманян20002014-06-10
Армине Закарян10002014-06-05
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии653$2014-06-04
Армине Клчян400$2014-06-02
Давид Арутюнян50002014-06-02
Арно Мосикян500002014-05-30
Гайк Заргарян10002014-05-19
Армине Бибилян500002014-05-13
Ованнес Бурманян20002014-05-12
Давид Арутюнян50002014-05-07
Армине Закарян10002014-05-05
Гайк Антонян100002014-04-29
Мариам Петросян70002014-04-25
Анонимно178282014-04-19
Шушаник Заргарян10002014-04-18
Армине Татеосян800002014-04-16
Лианна Даниелян1000002014-04-16
Армине Бибилян500002014-04-14
Ованнес Бурманян20002014-04-10
Арно Мосикян100002014-04-07
Давид Арутюнян50002014-04-07
Армине Закарян10002014-04-05
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии661$2014-03-25
Армине Бибилян500002014-03-24
Шаге Мелконян750002014-03-24
Марине Тумасян200002014-03-21
Ованнес Бурманян20002014-03-10
Арно Мосикян100002014-03-05
Армине Закарян10002014-03-03
Давид Арутюнян50002014-03-03
Гайк Заргарян10002014-02-18
Армине Татеосян750002014-02-15
Нарине Тумасян400002014-02-11
Ованнес Бурманян20002014-02-10
Давит Арутюнян50002014-02-06
Армине Бибилян500002014-02-06
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии656$2014-01-30
Армине Татеосян1000002014-01-18
Варсеник Караварян250002014-01-16
Ованнес Бурманян20002014-01-10
Армине Бибилян500002014-01-08
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии659$2013-12-31
Микаел Галстян400002013-12-25
Сотрудники ООО «Ар и Ар"1010002013-12-24
Шаке Мелконян2500002013-12-16
Анжела Каладжян300002013-12-14
Ованнес Бурманян1000002013-12-10
Армине Закарян10002013-12-05
Армине Бибилян700002013-12-05
Гайк Заргарян10002013-12-03
Мариам Петросян100002013-11-26
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии648$2013-11-20
Анжела Аладжян100002013-11-19
Марине Тумасян400002013-11-15
Гайк Заргарян10002013-11-13
Армине Татеосян1000002013-11-12
Ованнес Бурманян20002013-11-11
Ирина Арзуманян70002013-11-06
Армине Бибилян700002013-11-06
Армине Закарян10002013-11-05
Арно Мосикян100002013-11-04
Гайк Заргарян10002013-10-17
Ованнес Бурманян20002013-10-10
Марине Тумасян400002013-10-09
Армине Закарян10002013-10-05
Арно Мосикян100002013-10-03
Армине Бибилян500002013-10-03
Шаке Мелконян900002013-10-02
Анжела Аладжян200002013-09-28
Мариам Петросян200002013-09-24
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии640$2013-09-19
Анонимно50002013-09-18
Ованнес Бурманян20002013-09-11
Гайк Заргарян10002013-09-07
Асмик Айвазян100002013-09-07
Армине Закарян10002013-09-06
Шаке Мелконян1000002013-09-03
Армине Бибилян500002013-08-24
Джавадян Т.50002013-08-23
Ануш Тер-Гукасян30002013-08-21
Анжела Аладжян200002013-08-20
Гайк Заргарян10002013-08-12
Ованнес Бурманян20002013-08-12
Лиана Даниелян1000002013-08-05
Армине Закарян10002013-08-05
Арно Мосикян100002013-07-30
Анжела Аладжян250002013-07-25
Армине Татеосян2000002013-07-22
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии630$2013-07-18
Анна Арутюнян1000002013-07-17
Гайк Заргарян10002013-07-17
Марине Тумасян400002013-07-12
Армине Бибилян750002013-07-09
Армине Закарян10002013-07-04
Мариам Петросян150002013-06-27
Арти Симонян100002013-06-18
Шаке Мелконян800002013-06-10
Бенямин Агамалян20002013-06-06
Армине Закарян10002013-06-05
Гайк Заргарян10002013-06-03
Армине Бибилян750002013-06-01
Т. Джавадян10002013-05-31
Марине Тумасян400002013-05-30
Марине Тумасян400002013-05-30
Марине Тумасян400002013-05-30
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии620$2013-05-17
Мариам Петросян50002013-05-16
Армине Татеосян2000002013-05-16
Кнарик Аванесян30002013-05-13
Кнарик Аванесян30002013-05-13
Армине Закарян10002013-05-04
Гайк Заргарян10002013-05-03
Шаке Мелконян2000002013-04-30
Армине Бибилян750002013-04-29
Марине Тумасян200002013-04-25
Гайк Заргарян10002013-04-12
Арно Мосикян1000002013-04-11
Анжела Каладжян200002013-04-10
Армине Закарян10002013-04-05
Мариам Петросян100002013-03-29
Кнарик Аванесян10002013-03-19
Лианна Даниелян250$2013-03-18
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии615$2013-03-18
Армине Бибилян500002013-03-18
Марине Тумасян300002013-03-14
Шаке Мелконян1000002013-03-06
Армине Закарян10002013-03-05
Гайк Заргарян10002013-03-05
Арно Мосикян500002013-02-21
Армине Бибилян500002013-02-13
Мариам Петросян200002013-02-08
Армине Закарян10002013-02-05
Гайк Заргарян10002013-02-04
Армине Овсепян100002013-01-26
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии633$2013-01-21
Варсеник Караварян150002013-01-15
Армине Бибилян400002013-01-11
Гайк Заргарян10002013-01-09
Армине Закарян10002012-12-31
Анонимно60002012-12-28
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии369$2012-12-28
Лилит Арутюнян300002012-12-28
Гайк Заргарян10002012-12-24
Лианна Даниелян250$2012-12-21
Шаке Мелконян550002012-12-18
Армине Бибилян100002012-12-18
Гаяне Тоноян34002012-12-17
Эдгар Мхитарян39002012-12-15
Армине Бибилян750002012-12-10
Вардуи Оганян: помощь от Мгера Енокяна460002012-12-06
Армине Закарян10002012-12-05
Анонимно50002012-11-22
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии357$2012-11-21
Гайк Заргарян10002012-11-19
Мариам Петросян100002012-11-16
Вреж Князян200002012-11-09
Анжела Каладжян700002012-11-06
Армине Закарян10002012-11-05
Анна Арутюнян750002012-11-03
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии489$2012-10-24
Шаге Мелконян1000002012-10-19
Гайк Заргарян10002012-10-17
Армине Бибилян450002012-10-17
Ануш Тер-Гукасян: от студентов ЕГЛУ165002012-10-08
Армине Закарян10002012-10-05
Асмик Айвазян100002012-10-04
Нуне Маргарян: благотворительность от Тамары Григорян300002012-09-26
Аноним350002012-09-26
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии620$2012-09-20
Армине Бибилян450002012-09-18
Гайк Заргарян10002012-09-14
Армине Закарян10002012-09-05
Заруи Меджлумян: помощь от Мгера Енокяна1320002012-08-27
Армине Бибилян500002012-08-20
Гайк Заргарян10002012-08-17
Армине Закарян10002012-08-04
Аноним100002012-08-03
Мгер Енокян450002012-07-30
Армине Тадевосян1100002012-07-30
Ануш Тер-Гукасян: от студентов ЕГЛУ50002012-07-20
Гайк Заргарян10002012-07-17
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии581$2012-07-17
Армине Бибилян500002012-07-14
Гайк Енокян300002012-07-12
Гайк Енокян286652012-07-12
Армине Закарян10002012-07-04
Анна Арутюнян550002012-06-22
Гайк Заргарян10002012-06-21
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии601$2012-06-20
Армине Бибилян500002012-06-20
Ирина Арзуманян100002012-06-14
Gurgen Grigorqn260002012-06-13
Тигран Степанян100002012-06-08
Армине Закарян10002012-06-06
Аноним50002012-06-02
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии347$2012-06-01
Анжела Аладжян350002012-05-19
Гайк Заргарян10002012-05-18
Мгер Енокян1000002012-05-14
Армине Бибилян500002012-05-11
Алвард Григорян B/O Гаяне Гегамян50002012-05-08
Армине Закарян10002012-05-06
Армине Бибилян500002012-04-14
Мариам Петросян100002012-04-14
Армине Закарян10002012-04-05
Георги Ованнисян2000002012-04-05
Клчян Армине Хачатрян1000002012-04-04
Назели Атанесян195202012-04-02
Серож Сукиасян директор компании "АНУР"1500002012-03-31
Аноним5002012-03-29
Аноним5002012-03-29
Аноним5002012-03-29
Аноним5002012-03-29
Армине Бибилян900002012-03-22
Гайк Заргарян10002012-03-19
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии366$2012-03-14
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии376$2012-03-01
Лена Симонян50002012-02-27
Арташес Симонян100002012-02-27
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии363$2012-02-17
Армине Таеосян1000002012-02-14
Армине Бибилян400002012-02-13
Гайк Заргарян10002012-02-10
Гайк Ованнисян250002012-02-07
Армине Закарян10002012-02-04
Ирина Арзуманян50002012-01-31
Армине Бибилян500002012-01-18
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии351$2012-01-17
Гайк Заргарян10002012-01-14
Армине Закарян10002011-12-31
Благотворительный фонд развития микропредпринимательства2000002011-12-29
Рузанна Акобян985002011-12-29
Аня Аветисян1000002011-12-28
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии362$2011-12-19
Гайк Заргарян10002011-12-16
Армине Бибилян1000002011-12-13
Паруйр Амирджанян150002011-12-08
Армине Закарян10002011-12-05
Мери Ованнисян100002011-11-30
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии368$2011-11-28
Ирина Арзуманян150002011-11-26
Армине Бибилян300002011-11-25
Армине Тадевосян2000002011-11-22
Гайк Заргарян10002011-11-17
Астхик Саргсян100002011-11-15
Анна Варданян50002011-11-14
Армине Закарян10002011-11-05
Гарен Гогчян200$2011-11-05
Софя Акобян30002011-11-03
Сотрудники банка HSBC Армения для Ануш Айрапетян6840002011-11-02
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии393$2011-11-01
Ирина Арзуманян200002011-10-21
ATMA82150002011-10-18
Армине Бибилян300002011-10-18
Гайк Заргарян10002011-10-18
Арам Пинаджян150002011-10-15
Овик Халикян10002011-10-07
Лусине Ванян100002011-10-03
Мисак Давтян300002011-10-03
Арам Погосян100002011-10-03
Анаид Хачатрян100002011-10-03
Армине Овсепян200002011-10-01
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии383$2011-09-20
Гайк Заргарян10002011-09-18
Тигран Степанян100002011-09-17
Армине Бибилян300002011-09-15
Асмик Абгарян50002011-09-14
Ваган Акобян50002011-09-11
Григор Алексанян150002011-09-11
Софя Меграбян300002011-09-10
Людмила Мелконян10002011-08-29
Астхик Саргсян50002011-08-29
Астьик Саргсян160002011-08-16
Гайк Заргарян10002011-08-10
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии394$2011-08-09
Паруйр Амирджанян200002011-08-02
Арно Мосикян50002011-07-26
Армине Овсепян20002011-07-19
Армине Бибилян100$2011-07-19
Гайк Заргарян10002011-07-15
Паруйр Амирджанян200002011-06-28
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии402$2011-06-15
Молодые врачи ЦПЗ и ПС300002011-06-13
Армине Бибилян450002011-06-13
Мариам Петросян200002011-06-10
Гайк Заргарян10002011-06-10
Гарен Гогчян200$2011-06-07
Армине Овсепян200002011-06-06
Гайк Заргарян10002011-05-16
Армине Бибилян450002011-05-11
Армине Бибилян400002011-04-26
Флора Григорян и Элбис Пеплозян550002011-04-26
Гайк Заргарян10002011-04-25
Мариам Петросян200002011-04-25
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии429$2011-04-21
Лианна Даниелян1000002011-04-18
Паруйр Амирджанян500002011-03-31
Гайк Заргарян30002011-03-22
Гайк Заргарян10002011-03-16
Араик Нерсисян3330002011-03-15
Студенты ЕГЛУ53002011-03-15
Армине Бибилян400002011-03-11
Софя Акобян30002011-03-09
Ирина Арзуманян500002011-03-05
Паруйр Амирджанян200002011-03-04
Армине Бибилян400002011-02-18
Гайк Заргарян10002011-02-18
Айрапет Парзиан и друзья из Австрии400$2011-02-16
Гаруш Хачатрян10$2011-02-10
Сотрудники мэрии города Еревана10002011-01-31
Тигран Степанян300002011-01-31
Гайк Заргарян10002011-01-19
Паруйр Амирджанян500002011-01-10
Армине Бибилян800002011-01-10
Сотрудники милицейской академии10000002010-12-30
Сотрудники "Ар и Ар"250002010-12-30
Араик Нерсисян463002010-12-28
Араик Нерсисян50002010-12-22
Гайк Заргарян10002010-12-17
Арно Мосикян100002010-12-16
Гайк Заргарян30002010-12-15
Гаяне Геворгян30002010-12-11
"Кетрин Груп" Сотрудники250002010-12-09
Араик Нерсисян251002010-12-02
Студенты ЕГЛУ7000002010-12-02
Армине Бибилян400002010-12-02
Нарине Казарян50002010-11-23
Гаяне Арутюнян110002010-11-20
Элиза Галтакчян40002010-11-20
Асмик Казарян50002010-11-19
Анна Саруханян10002010-11-18
Алвард Аветисян10002010-11-18
Паруйр Амирджанян200002010-11-18
Гоар Оганян5002010-11-18
Анжела Серайдарян: "Юнибанк" ЗАО опер. отдел90002010-11-17
Ани Маргарян10002010-11-17
Офеля Агаджанян30002010-11-17
Гайк Заргарян10002010-11-16
Рузанна Абраамян50002010-11-16
Карлен Геворкян50002010-11-16
Эдик Арутюнян551202010-11-12
Кристине Варданян50002010-11-05
Армине Бибилян400002010-11-05
Гайк Заргарян70002010-11-04
Арно Мосикян120002010-11-02
Араик Нерсисян250002010-11-01
Нуне Арутюнян50002010-10-27
Арпа Амбарчян260002010-10-21
Ерджаник Барсегян800002010-10-11
Гайк Оганнисян200002010-10-08
Армине Бибилян800002010-10-04
Араик Нерсисян250002010-10-01
Паруйр Амирджанян150002010-09-28
Гоар Казарян1150002010-09-18
Арно Мосикян50002010-09-08
Армине Бибилян400002010-09-03
Араик Нерсисян130002010-09-01
Михаил Галустян500002010-09-01
Аирапет Парзиан и Друзьа из Австрии988$2010-08-31
Мариам Петросян200002010-08-25
Аревик Бибилян400002010-08-24
Заруи Сароян1360002010-08-19
Паруйр Амиджанян500002010-08-06
Кристине Варданян100002010-07-24
Армине Бибилян400002010-07-21
Гаяне Самвелян300002010-07-15
Гайк Оганнисян200002010-07-14
Араик Нерсисян865002010-07-06
Амалиа Арутюнян1000002010-06-22
Арно Мосикян100002010-06-18
Гоар Тамазян500002010-06-16
Аирапет Парзиан и Друзья из Австрии364$2010-06-11
Софя Акобян30002010-06-11
Араик Нерсисян290002010-06-02
Арпа Амбарчян650002010-05-28
Армине Бибилян400002010-05-22
Гайк Оганнисян200002010-05-21
Арно Мосикян100002010-05-12
Араик Нерсисян260002010-05-05
Арно Мосикян200002010-04-27
Гайк Оганнисян200002010-04-24
"Слово жизни Иисуса"1000002010-04-02
Араик Нерсисян265002010-04-02
Аноним300002010-03-31
Лианна Даниелян1000002010-03-31
Гайк Оганнисян200002010-03-24
Армине Мурадян158702010-03-18
Араик Нерсисян260002010-03-02
Аноним300002010-02-27
Гайк Оганнисян200002010-02-25
Нуне Арутюнян50002010-02-17
Араик Нерсисян260002010-02-02
Аноним300002010-01-30
Софя Акобян50002010-01-20
Аноним300002010-01-01
Тигран Нерсисян30002009-12-29
Араик Нерсисян522002009-12-26
Араик Нерсисян126002009-12-01
Лусине Гамбарян30002009-11-16
Алла Аветисян50002009-11-16
Асмик Акобян30002009-11-11
Араик Нерсисян260002009-11-02
Араик Нерсисян387002009-10-19
Лусине Гамбарян30002009-10-09
Маргарита Свешникян20002009-10-09
Ваагн Минасов100002009-10-09
Араик Нерсисян260002009-10-01
Кристине Согомонян50002009-09-04
Араик Нерсисян20002009-09-01
Араик Нерсисян261102009-08-26
Павел Саргсян285002009-08-22
Араик Нерсисян380002009-08-01
Гоар Мурадян/Налбандян517002009-07-29
Алла Аветисян50002009-07-08
Лусине Гамбарян30002009-07-08
Диана Галстян70002009-07-03
Араик Нерсисян280002009-07-01
Кристине Согомонян50002009-06-30
Кристине Согомонян50002009-06-04
Алла Аветисян50002009-06-02
Маргарита Свешникян30002009-06-02
Лусине Гамбарян30002009-06-02
Араик Нерсисян316482009-06-01
Араик Нерсисян120002009-06-01
Кристине Согомонян50002009-05-14
Араик Нерсисян210002009-05-04
Нуне Арутюнян30002009-04-14
Араик Нерсисян460002009-04-14
Лиана Даниелян1000002009-04-10
Михаил Галустян600002009-04-08
Михаил Галустян300002009-04-08
Мариам Петросян420002009-04-07
Михаил Галустян300002009-03-25
Артур Галстян15$2009-03-24
Ашот Авакян500002009-03-20
Нуне Арутюнян50002009-03-10
Аирапет Парзиан123$2009-02-23
Нуне Арутюнян30002009-02-09
Астгик Восканян100002009-01-24
Генри Вартанов3000002009-01-15
Гегам Сараджян15002008-12-26
Аноним1200002008-12-23
Валентина Барсегян50002008-12-23
Аргине Карагеозян420002008-12-23
Анна Багдасарян1500002008-12-22
Гоар Саргсян5000002008-12-22
Джулетта Абраамян5000002008-12-22
Лусине Григорян11502008-12-22
Каспар Алеаш500002008-12-22
Софи Сувалян300002008-12-20
Ануш Саргсян100002008-11-24
Виген Хачатрян200$2008-09-19
Виген Хачатрян500002008-09-19
Армен Кечоян100002008-06-26
Ануш Сирунян50002008-04-08
State
2018 Июль: 260000
2018 Июнь: 40000
2018 Май: 431602.5
2018 Апрель: 25000
2018 Февраль: 365422.5
2018 Январь: 80000
2017 Декабрь: 170776
2017 Ноябрь: 41000
2017 Հոկտեմբեր: 90000
2017 Сентябрь: 356600
2017 Август: 20000
2017 Июль: 307597
2017 Июнь: 169000
2017 Май: 104000
2017 Апрель: 467826
2017 Март: 5000
2017 Февраль: 160000
2017 Январь: 95000
2016 Ноябрь: 280502.5
2016 Հոկտեմբեր: 100000
2016 Сентябрь: 110000
2016 Август: 167000
2016 Июль: 462442.5
2016 Июнь: 122000
2016 Май: 182000
2016 Апрель: 122000
2016 Март: 124316.8
2016 Февраль: 296800
2016 Январь: 129000
2015 Декабрь: 196525
2015 Ноябрь: 72000
2015 Հոկտեմբեր: 172000
2015 Сентябрь: 167534.67
2015 Август: 364000
2015 Июль: 68053.23
2015 Июнь: 227480
2015 Май: 163800
2015 Апрель: 199519.1
2015 Март: 38501.57
2015 Февраль: 274542.20999999996
2015 Январь: 196564.82
2014 Декабрь: 212800
2014 Ноябрь: 59600.59
2014 Հոկտեմբեր: 134000
2014 Сентябрь: 111622.13
2014 Август: 206643.15
2014 Июль: 406877.12
2014 Июнь: 421053
2014 Май: 109000
2014 Апрель: 283828
2014 Март: 163661
2014 Февраль: 173000
2014 Январь: 177656
2013 Декабрь: 593659
2013 Ноябрь: 251648
2013 Հոկտեմբեր: 194000
2013 Сентябрь: 159640
2013 Август: 182000
2013 Июль: 452630
2013 Июнь: 184000
2013 Май: 334620
2013 Апрель: 417000
2013 Март: 193865
2013 Февраль: 122000
2013 Январь: 66633
2012 Декабрь: 232919
2012 Ноябрь: 182357
2012 Հոկտեմբեր: 173989
2012 Сентябрь: 112620
2012 Август: 194000
2012 Июль: 271246
2012 Июнь: 158948
2012 Май: 192000
2012 Апрель: 380520
2012 Март: 243742
2012 Февраль: 182363
2012 Январь: 56351
2011 Декабрь: 516862
2011 Ноябрь: 959961
2011 Հոկտեմբեր: 152000
2011 Сентябрь: 96383
2011 Август: 43394
2011 Июль: 8100
2011 Июнь: 136602
2011 Май: 46000
2011 Апрель: 216429
2011 Март: 505300
2011 Февраль: 41410
2011 Январь: 162000
2010 Декабрь: 1883400
2010 Ноябрь: 215620
2010 Հոկտեմբեր: 236000
2010 Сентябрь: 238000
2010 Август: 246988
2010 Июль: 186500
2010 Июнь: 192364
2010 Май: 161000
2010 Апрель: 166500
2010 Март: 191870
2010 Февраль: 81000
2010 Январь: 65000
2009 Декабрь: 67800
2009 Ноябрь: 37000
2009 Հոկտեմբեր: 79700
2009 Сентябрь: 7000
2009 Август: 92610
2009 Июль: 94700
2009 Июнь: 64648
2009 Май: 26000
2009 Апрель: 281000
2009 Март: 85015
2009 Февраль: 3123
2009 Январь: 310000
2008 Декабрь: 1399650
2008 Ноябрь: 10000
2008 Сентябрь: 50200
2008 Июнь: 10000
2008 Апрель: 5000
Мнения

Anna
2016-12-02 19:42:56
Es shat urax em vor ognum eq mer poqriknerin , ovqer unen ayd hivandutyun@ : Es kcankanai mianal dze
далее
 
ARMINE
2015-04-13 20:27:44
ES ANCHAP SHNORHAKAL EM AYS CRAGRI KAZMAKERPICHNERIN...EV CAMKANUM EM VOR ASHXARI BOLOR HIVAND MARDI
далее
 
Aram
2014-03-26 15:24:53
Shnorhakalutyun shat lav gorc eq anum
 
syuzi
2014-05-12 15:05:34
Կարևոր է շատ չսարսափել քաղցկեղ բառից, այլ հավատալ ապաքինմանը և սպասել ու դիմավորել առողջ կյանքին :
далее
 
Gayane
2014-05-12 15:04:52
Urax em vor kan srtacav u mardkanc nkatmamb antarber chgtnvox mardik es cankanum em imanal inchpes k
далее